Kürdistan Nurculuğu ve İslam

Not: Bu çalışma 2020 yılında ayayınlanan ”Kürdistan’da Hizbullah’ın Anatomisi” adlı eserin yazarı olan Kadir Amaç’a aittir.       

Kadim Kürdistan coğrafyasının yetiştirdiği en büyük Kürt mütefekkirlerinden biri hiç kuşkusuz Said-i Kurdî’dir. Son zamanlarda Fethullah Gülen ve adamlarının, Kürdistan halkının her milletin sahip olduğu özgür vatan sevgisini ve hasretini engellemek için sömürgeci Türk devleti ve uluslararası güç şebekeleriyle ortak hareket ettiklerine şahit olmaktayız.

Gülen Hareketi ve şürekası Kürtlerin özgür vatan ülkülerini, ideallerini boşa çıkarmak ve modern Türk kolonyalizmini Kürdistan coğrafyasında en yüksek düzeyde temsil etmek için Said-i Kurdî’nin eserleri üzerinde en az beş yüz nokta da tahrifat gerçekleştirmişlerdir.

Nurcu cemaatlerin ezici çoğunluğu, Said-i Kurdî’nin eserlerini Türkçü ve Ehl-i sünnet(!) esaslar üzerinden yeniden yorumlayarak ve tahrif ederek, “Dinlerarası hoşgörü” parolasıyla, Türk-İslam evangelizmi ülküsü adına, küresel ölçekte hiçbir Türk devletinin ve hiçbir Türkçü akımın başaramadığını başarmıstır. Kürtlerin özgür vatan sevdasını Said-i Kurdî adına zehirlemeye ve yok etmeye kararlı olan Gülen ve adamlarının, Said-i Kurdî’nin benimseyip, amel ettiği inanç ve düşünce iklimiyle hiçbir biçimde benzeşmediğini bu çalışmada ortaya koymaya çalışacağım. Bu vesileyle Said-i Kurdî’nin Kürt ve Kürdistan meselesi hakkında vaaz ettiği görüşlerini ana hatlarıyla ilmi zaviyede sistematize etmeye çalışacağım.

İbn-u Tufeyl ve Gazali’den etkilenir

Öncelikle Said-i Kurdî’nin özgür vatan bilincini ve bu bilincin yüklediği sorumluluğu kavrayıp çözümleyebilmemiz için; o günün siyasi, sosyal, psikolojik, ekonomik ve uluslararası konjonktürel şartlarına egemen olan faktörleri bütün veçheleriyle bilmemiz gerekmektedir. Kürdistan’ın çeşitli medreselerinde kısa süren bir eğitim hayatı olan Said-i Kurdî, bu kısa süreli medrese eğitiminden sonra kendi imkanlarıyla yoğun bir okuma seferberliğini başlatır.

Kardeşi Abdurrahman Nursi, kitabında yirmi dört saat içinde Cem’ül Cevam-i, Şerhül Mevakıf ve İbni Hacerin kitaplarını okuyup anladığını yazar. İşrakiye felsefesinin kurucusu İbn-u Tufeyl ve Gazali’den etkilenir. Büyük Kürt Şairi ve filozofu Ehmedê Xanî’nin türbesinde ibadete kapanır ve bu sıralar 13-14 yaşlarındadır. Mardin’e gittiğinde o sıralar islam dünyasını baştan aşağıya kuşatan batı emperyalizmine karşı mücadele veren Cemalettin Afgani ve Şeyh Sennüsi hareketinin üyeleriyle yolda karşılaşıp, tanışma fırsatını bulur. (1)

Bundan sonra Said-i Kurdî’nin düşünce ve mücadele kulvarında Van şehri çok önemli bir yer kaplar. Vanlı Hasan Paşa’nın daveti üzerine uzun süre Van’da kalır. Said-i Kurdî, Van ile Kürdistan’ın diğer şehirleri arasında sürekli hareket halinde olur. İnşa ettiği bu hat üzerinde, sömürgeci Osmanlı İstibdadı’nın Valilerine, Paşalarına, işbirlikçileri Hamidiye Alaylarına, Ağalara ve Şeyhlere karşı aktif bir mücadele örneği sergiler.

‘Artık uyanınız, sabahtır’

Said-i Kurdî, Kürt halkının içinde bulunduğu bu menfi koşulları ortadan kaldırmak için beş yüzyıl boyunca, Osmanlı müslümanlığıyla dövülerek sersemleştirilen Kürt milletinin ontolojik hafızasını tekrar ayağı kaldırmak için Kürt halkına şu tarihi çağrıda bulur; “Ey aslan Kürtler! Beş yüz senedir yattığınız yeter. Artık uyanınız, sabahtır. Yoksa sahra-i vahşette vahşet ve gaflet sizi yağmalayacaktır. Hem milliyet denilen Rüstem-i Zâl ve Selahaddin-i Eyyubi gibi Kürt dahi kahramanlarıyla bir çadırda oturan her biriniz milliyet fikriyle umum milletin bir somut örneği olunuz. Varlığınızı birliğinizle gösteriniz. Yoksa sıfır çekecek, hürriyet diplomasını elinize vermeyecektir.” (2)

“E
y aslan Kürtler! Beş yüz senedir yattığınız yeter. Artık uyanınız, sabahtır. Yoksa sahra-i vahşette vahşet ve gaflet sizi yağmalayacaktır.”

______________________________________________________________

Said-i Kurdî 1893 ile 1908 yıllarını ve Kürt halkının içinde bulunduğu keşmekeşliğin en büyük düşmanını cehalet olarak tespit eder. Dolayısıyla Kürdistan halkına bu rönesansı yaşatmak için Van, Bitlis ve Amed hattında kafasında projelendirdiği “Medresetüzehra” adında bir üniversite kurmak için 1908 yılında İstanbul’a gider. İstanbul’da Abdulhamid’e Kürdistan coğrafyasında Kürtlerin kendi anadillerinde eğitim ve öğretimlerini yapacakları “Medresetüzzehra” adında kurumların açılmasını konu alan bir dilekçeyle isteklerini sunar.

O sıralar Kürt aydınların çıkardığı Şark ve Kürdistan gazetesinin birinci sayfasında bu dilekçe yayınlanır. Yayınlanan dilekçenin bir bölümü şöyledir: “Kürdistan’ın kasaba ve köylerindeki mekteplerin kurulmuş olması memnuniyetle görülmekte ise de bu mekteplerden Türkçeyi az da olsa öğrenmiş olan çocuklar ancak yararlanabilmektedir. Türkçeyi bilmeyen Kürt çocukları ise medreselerde okutulan ilimleri terakki etmenin biricik kaynağı olarak bilmektedirler. Yeni açılan bu mekteplerdeki öğretmenlerin mahalli dili (Kürtçe) bilmemeleri dolayısıyla bu çocukları eğitim ve öğretimden mahrum bırakmaktadır. Bu ise vahşete, karışıklığa, dolayısıyla batının gürültülü ve patırtı çıkarmasına sebep oluyor…” (3)

Devlete eklemleme çabası

Bundan sonra Said-i Kurdî İstanbul’da Kürt ve Kürdistan davasını yürüten Kürt aydınlarını, alimlerini, Kürt siyasetini yürüten örgütleri ve Kürt yayın organları ile yurtseverlik temelinde, hepsiyle eşit mesafede ilişkiler içinde olur. Ve yürütülen bu yurtseverlik faaliyetler içinde yerini alır. Özellikle o dönemlerde Kürt ve Kürdistan davası için mücadele eden, Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti (1908), Kürd Teali Cemiyeti (1918), Azadi Cemiyeti (1923) içinde yurtseverlik faaliyetlerini sürdürür.

Aynı şekilde İstanbul’da kaldığı süre içinde o dönemin en büyük Kürt düşünce ve dava adamlarından olan Bedirhaniler ailesi, Cemil Paşa ailesi, Seyyid Abdülkadir, Abdullah Cevdet, Ahmed Arif, Mehmet Sıdık, Babanzade Naim Bey, Cibranlı Halid Bey ve Şeyh Said gibi yüzlerce şahsiyetle Kürdistan davası üzerine münazaralar yapmıştır. Mamafih o dönemlerde Said-i Kurdî Kürt aydınların çıkardığı Şark ve Kürdistan Gazetesi, Kürt Teavün, Terakki Gazetesi ve Volkan Gazetesi gibi yayın organlarında Kürdistan davasıyla ilgili pek çok yazılar kaleme almıştır. (4)

Said-i Kurdî yukarıda anlattığımız ilişkileriyle ve faaliyetleriyle yaşamı boyunca milliyetine, diline ve kültürel değerlerine karşı oldukça güçlü bir bağ içinde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Türk ve Kürdistan halkları arasında Nurcu cemaat olarak bilinen Fethullah Gülen ve benzeri parti, cemaat ve örgütlerin zalim Türk devletine eklemlenerek, Kürt halkını kimliklerinden ve özgür vatan sevdalarından mahrum bırakmak için Said-i Kurdî’yi; ‘ama islam ümmetinin birliği için Kürtlüğünden vazgeçmiştir, o bir islam alimiydi, onu Kürt meselesine bulaştırmayın, asil önemli olan islam davasıdır, islam ümmetidir, kardeşliktir, bugün Kürt kavmiyetçiliği adına ülkemizi ve devletimizi bölmeye çalışan bu zavallı Ermeni uşaklarına karşı kayıtsız kalmayınız… Tabiri caizse haydi bakalım atalarınız gibi siz de Kürt kimliğinizden ve özgür vatan sevgisinden vaaz geçin!’ Biçiminde sömürgeci Türk devleti ile iş birliği yaparak Kürt halkı üzerinde yoğun bir propagandanın yürütüldüğünü görmekteyiz.

‘Ey Kürt halkı!’

Özellikle son dönemlerde Türk devleti ile Fethullah Gülen Cemaati söylediğimiz yöntemlerle Kürt halkını diline, kültürüne ve vatanına karşı aline etmek için dev bütçeleri bu oryantalist faaliyetler uğruna harcadığını tüm ilgili çevreler tarafından bilinmektedir. Ehven-i şer odaklarına karşı Said-i Kurdî, Kürtlere şu tarihi uyarıyı yapmaktadır: Her tarafa şubeler salmış büyük bir çeşme başında bir bozulma olursa bu her tarafa sirayet eder. Fakat yüz pınarın ortasında büyük bir havuz olursa, o havuz pınarlara bakar ve onlara tabidir. Ey Kürtler! Görüyorum ki, bizde pınar yoktur. Onun için uzaktan gelen taafün eden bir suyu içiyoruz. Eskisi gibi istibdadi görüyoruz. Öyle ise gayret ediniz, çalışınız, Ta ki bir kemalat pınarı bizde de çıksın. Yoksa daima dilenci olacaksınız ya da susuzluktan öleceksiniz.” (5)

______________________________________________________________

“Ey
Kürt Halkı! İttifakta kuvvet, ittihatta hayat, kardeşlikte saadet, hükümette saadet vardır. İttihat bağını ve muhabbet ipini güçlü tutun. Ta ki sizi beladan kurtarsın.”

______________________________________________________________

Said-i Kurdî, Kürt halkının içinde bulunduğu korkunç köle yaşamı Kürt Teavün ve Terakki gazetesinde yazdığı Kürtçe makalelerle anlatır. Kürt Teavün ve Terakki gazetesinde yayınlanan bu makale şöyledir: Ey Kürt Halkı! İttifakta kuvvet, ittihatta hayat, kardeşlikte saadet, hükümette saadet vardır. İttihat bağını ve muhabbet ipini güçlü tutun. Ta ki sizi beladan kurtarsın. Bana iyi kulak verin, size bir şey söyleyeceğim: Biliniz ki, korumamız gereken üç cevherimiz vardır; Birincisi islamiyettir ki; binlerce şehidimizin kanı pahasına olmuştur. İkincisi insaniyettir ki; halkın nazarında akla uygun hizmetle yiğitliğimizi ve insanlığımızı bütün dünyaya göstermeliyiz. Üçüncüsü milliyetimizdir ki; bize meziyet vermiştir. Bizden öncekiler iyilikleriyle yaşıyorlar. Kendine yetebilen, milliyetini koruyup onların ruhlarını kabirlerinde şad eder… Biz üç elmas kılıcı elimize alalım ve düşmanı üstümüzden kaldıralım. Birincisi: Adalet, maarif ve okuma kılıcıdır. İkincisi: İttifak ve milli muhabbet kılıcıdır. Üçüncüsü: Kendine güven kılıcıdır. (6)

Dolayısıyla Filistin’li islam düşünürü Fehmi Şinnavi “Kürtler islam ümmetinin yetimleridir” sözünden önce Said-i Kurdî’nin Kürt halkının bu perişan ve öksüz halini en yüksek düzeyde kavramış olması çok önemlidir. Bundan dolayı mustazaf Kürdistan halkını yetim ve öksüz bırakan ve islam düşüncesinin nimetlerinden faydalanarak yeryüzünde güçlü devletler kuran Arap, Fars ve Türk miletine, Kürt halkının vatanını ve dilini kardeşlik ve ümmet adına yetim bırakanlara şu tarihi çağrıda bulunuyor: “Ey Türkler ve Araplar! Sizde olan hakkımızı dava ediyoruz. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadet-i dünyeviyeleri ve uhreviyeleri, sizin gibi büyük muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hâkim üstadlara bağlıdır… Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir.” (7)

‘Kaderin sikkesi anadildir’

Said-i Kurdî İstanbul’da bulunduğu sıralarda, Kürdistan halkının özgürlük davası için mücadele eden dönemin önemli Kürt dava adamları Emin Ali Bedirxan, Seyyid Abdulkadir, Şükrü Mehmet ile birlikte İstanbul’daki Amerikan Konsolosluğu’na giderler. Said-i Kurdî, Kürdistan davası için sert tartışmalar içine girer. Said-i Kurdî elinde taşıdığı Kürdistan haritasını Amerikalı Konsolons’a gösterdiği sırada, konsolos ona dönerek: “Bu bölgenin çoğunluğu üzerine Ermenistan devletinin kurulmasına karar verilmiştir” demesi üzerine Said-i Kurdî şöyle cevap verir: “Kürdistan eğer deniz sahilinde olsaydı, Diritnavutlarınız (savaş gemileriniz) ile belki bu kararı uygulayabilirdiniz. Fakat Kürdistan dağlarına Diritnavutlarınız çıkamaz, bu kararınız da uygulanamaz.”(8)

1923 yılına gelindiğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ırkçı ve şovenist paradigması Atatürk, Yusuf Akçura, Ahmet Ağayef, Falih Rıfkı Atay, Dr.Rıza Nur, Nihal Atsız ve Esad Bozkur gibi kişiler tarafından inşa edilecekti. Türk ırkçılığı ve şovenizmi üzerine inşa edilen bu yeni Türkçü paradigma, Kürt coğrafyasını ve insanını hedef alarak, varlığını sonlandırmak için sömürgeciliğin tüm enstrümanlarını kullanmaktan imtina etmeyecekti. Bu yeni Türk devleti etnografik hudutlarını tek millet, tek devlet ve tek bayrak ekseninde amentulaştıracaktı. Kürt halkı için çok zor geçen bu dönemlerde Said-i Kurdî, Kürt dilinden, Kürt milliyetinden ve kültüründen asla taviz vermediğini şu sözleri ile bu tanıklığını ispatlayacaktı:

“İnsanda kaderin sikkesi(damgası) anadilidir.” (9)

Kürt olup, Türkçülüğün amentüsünü yazan Ziya Gökalp ile bir defasında karşılaşırken, onun içinde bulunduğu rezil ve alçak duruma işaret ederek şu tarihi sözü söylemekten geri durmamıştır: “Bir kelle soğanı bin kızılelmaya değişmem.” (10) Said-i Kurdî, sahih Kur’an-ı ve rasyonelliği benimsediği için milliyet, dil ve kültür tanımlamalarını ontoloji, anatomi ve fizyoloji yasaları ekseninde değerlendirmiştir. “Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O’nun ayetlerindendir.” (Araf/-22) (11)

‘Aldanırız fakat aldatmayız’

“Ben Kürdistan’da doğdum ve ben Kürdüm” diyen Said-i Kurdî, Divan-ı Harp’te derki: “Fahr (övünmek) olmasın biz ki Kürdüz, aldanırız fakat aldatmayız.” Ayrıca, İstanbul’da Padişah’ın ve Ankara’da ise Atatürk’ün kendisine rüşvet, maaş ve makam tekliflerine karşı tenezzül ve tevessül etme girişiminde asla bulunmadığını şu sözleri ile kanıtlamıştır: “Sultanın maaş ve ihsan denilen rüşvet ve susma payını kabul etmedim. Reddettim. Milletimin namını lekedar etmedim. Aklımı feda ettim. Hürriyetimi terk etmedim. Ona boyun eğmedim.” (12)

Said-i Kurdî’nin yurtseverlik mücadelesinde beni en fazla etkileyen şu hadise olmuştur: 1909 yılında İstanbul’da kırk bin Kürt hamalını, Kürt yurtseverliği temelinde örgütlemiş olmasıdır. Araştırmacı Kürt yazar Rohat Alakom, Said-i Kurdî’nin “umum yerleri ve kahvehaneleri” (13) dolaşarak babasının da hamal olduğunu belirtmiş olmasıdır. Bu örgütlenme yöntemiyle Kürdistan tarihinde bir ilke imza atmış oluyordu. Çünkü insanlık tarihinde farklı sınıflardaki insanları zalim otoritelere karşı örgütlenme kategorilerin olduğunu biliyoruz. Fakat hamallar sınıfını, Said-i Kurdî’nin hem ulusal hem de emek temelinde yaptığı bir örgütlenmeyi yapan birinin olduğunu da sanmıyorum.

Türkiye’nin tanınmış en önemli gazetecilerinden biri olan Uğur Mumcu, Said-i Kurdî’nin Türk devletine ve Atatürk’e karşı büyük bir düşmanlık beslediğini şu sözleriyle belirtir: “Said-i Kurdî, Atatürk’ün ve laik devletin amansız düşmanıdır.” “Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Said-i Kurdî hem islamcı hem Kürtçü’dür.” (14)

Nihal Atsız Nurculuğu…

Hayatının büyük bir bölümünü Said-i Kurdî’nin eserlerini ve fikirlerini insanlara tanıtmakla ve anlatmakla geçiren Sıddık Şeyhanzade, Said-i Kurdî yaşamı boyunca sahih Kur’an düşüncesi, batıl inançlara galebe gelsin diye ve mazlum Kürt halkı özgür olsun diye yaşamını vakf ettiği söyler.
Said-i Kurdî’nin eserleri üzerinde yapılan bu tahrifatların gerçeği ortaya çıksın diye başta Fethullah Gülen ve önemli adamlarından olan Hekimoğlu İsmail ile farklı zamanlarda buluşup konuştuğunu söyler. Hekimoğlu İsmail’e Said-i Kurdî’nin eserleri üzerinde beş yüz nokta üzerinde tahribatın yapıldığını kendisine hatırlattığını söyleyince, şu karşılığı aldığını söyler: “Bizim nurculuğumuz Nihal Atsız nurculuğudur.” (15) H.İsmail’in bahsettiği bu şahıs yüz yılın en büyük Türkçü düşüncesini savunan adamdır. Ve Said-i Kurdî’yi Kürdistan devletini kurmakla suçlayıp, şu sözleriyle hedef göstermiştir: “Kürtlerin mevhum meziyetlerinden bahsediyor. Kısacası onlara devlet kurdurmaya şu sözüyle gösteriyor”: “Özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün.” (16) H.İsmail’in Sıddık Şeyhanzade’ye yaptığı bu itirafı açıkça gösteriyor ki, Fethullah Gülen ve cemaati Nihal Atsız’ın Türkçü fikirlerini tüm dünyaya yaymak için, Nurculuk ve Islamcılık adı altında küresel ölçekte oryantalist faaliyetler yürüttüğünü fazlasıyla kanıtlamaktadır.

‘Zalimler için yaşasın cehennem!’

Son olarak 1990’lı yıllarda, benimde şahit olduğum, politik Türk islamcıların çıkardığı Tevhid ve Yeryüzü dergileri büyük Kürt düşünürü Musa Anter’i kapak konusu yapıp, Kürt halkına bu şahsin islam düşmanı ve Kürtlere Zerdüştlük propagandası yapmakla suçlayıp hedef haline getirmişlerdi. Sözde bu islam düşmanı, bakınız Said-i Kurdî ile olan anısını nasıl anlatıyor: “Şerefli yaşantısı çok renklidir. Öyle ki evlenmeye, bir ev kurmaya bile vakit bulamadı. Hele yüzyılımızın başından 1960 yılına kadar tüm hayatı Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti otoriteleri ile mücadele ederek geçmiştir. Uzun ve değerli hayatının anlatılması hatıralarımın içinde yersizdir. Onun hayatı başlıbaşına ciltler dolusu ibret levhalarıyla dolacak çaptadır.”
Sonuç olarak toparlayacak olursak Said-i Kurdî Lahikalar, Asar-i Bediyyat, Hutbe-i Şamiye gibi eserlerinde Kur’an ve insan merkezli düşünceyi eksen alarak, Kürdistan halkının da diğer halklar gibi özgürce yazgılarını belirleme hakları olduğunu açıkça belirtmiş olmasıdır. Ana hatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız Said-i Kurdî’nin yurtseverlik panoraması böyleyken, yeryüzünde üstün ırk tasavvuruna sahip, Türkçü zihniyetin mimarı Fethullah Gülen, bu büyük Kürt düşünürü için şöyle diyor: “Ben bir Kürdün huzurunda diz çöküp elini öpmeyi gururuma yedirmediğim için gitmedim.” Bu zihniyetin temsilcisi olan Sızıntı Dergisi 2011 Haziran tarihli sayısında, Said-i Kurdî’nin bir fotoğrafını kapak yaparak, bu büyük Kürt düşünürün yurtseverlik kimliğine karşı ne kadar tahammülsüz olduğunu göstermiş olacaktı. Dergi kapağında Said-i Kurdî elinde kocaman bir Türk bayrağı ile adeta tüm insanlık ailesinin asabiye şubelerini Türkleştirmek için sefere çıkmış gibi.

Durum tüm çıplaklığıyla ortadayken Türk devleti, Fethullah Gülen ve dostları, Said-i Kurdî’nin Kürt kimliğini ortadan kaldırmak için oryantalist enstrümanlar ve cerrahi yöntemler kullanarak transformasyona uğratmak istemişlerdir. Dolayısıyla Kürt halkının bu düşmanları, büyük Kürt filozofun dehasını gördükleri için tıpkı Mevlâna ve Fuzuli gibi Said-i Kurdî’yi ve düşüncelerini Türkleştirmek istemişlerdir. Dolayısıyla bu büyük yurtsever Kürt filozofu, Türk devletinin her türlü irrasyonalist, geleneğine ve sömürgeciliğe karşı tavrını söyleyeceği şu Kürtçe sloganla net ortaya koymuş olmasıdır: “Ji bo zaliman bijî cehennem” (zalimler için yaşasın cehennem). Bu zaviyede hareketle her bir Kürt bireyin özgür vatan bilincini ve düşüncesini kozalaştırıp tıpkı bir kelebek gibi özgürlüğe kanat çırpması için Said-i Kurdî, gibi Kürt filozoflarını yaşamlarında eksik etmemelidirler.

Kadir Amaç

KAYNAKÇA

(İctimai Receteler 1, s. 60)
2. (İctimai Dersler: Zehra Yayın,s. 94)
3. (Vefatının 50.Yılında Bediüzzaman Said Nursi, s.19)
4. (Kürt Sorunu, Altan Tan, s.162 )
5. (İctimai Receteler 1,s.193)
6. (Kürtler ve Islami kurtuluş, Sait Özbey,s.44)
7. (İctimai Dersler, Zehra Yayıncılık, s.59)
8. (Doza Kürdistan, Zinar Silopi,1969, s.54)
9. (İctimai Reçeteler 1, s.94)
10. (İctimai Reçeteler 1, s.95)
11.( Kur’an Meali, Ali Bulaç, Araf 22, Ankebut)
12. (İçtimai Receteler , s.52)
13. (Eski İstanbul Hamalları, Rohat Alakom)
14. (27 Mart 1990 Cumhuriyet gazetes, Uğur Mumcu)
15. (Gerçek Hayat Dergisi,27.11.2008)
16. (Atsız Mecbua, yıl: 1932.sayı:17)

416 cevaplar
 1. Peterdow
  Peterdow says:

  Онлайн-курс для новичков
  Основы Криптовалюты
  За 7 дней получите фундаментальные знания о криптовалютах и научитесь всем операциям торговли и инвестирования

  Оставить заявку
  ?????????? средняя оценка курса 4.9
  ?
  Онлайн в любое время
  ?
  Доступно для новичков
  ?
  Интересно и без воды
  ?
  Украинцам скидка 40%
  ?
  Поддержка следующих шагов

  Крипто-индустрия охватила весь мир
  Инвестиции в криптовалюту, торговля на бирже и децентрализованные финансы – это доступные источники дохода. Умные всегда будут управлять. Освойте криптовалюты, чтобы не остаться на обочине прогресса.

  Понимание крипто-индустрии позволяет:

  Работать удаленно
  Иметь свободный график
  Не зависеть от банков
  Безопасно инвестировать
  Избегать мошенничества
  Умножать капитал
  Прогнозировать тренды
  Быть современным человеком

  Цель курса – дать украинцам базовые знания о крипто-индустрии, чтобы помочь выбрать путь построения финансового благополучия
  Курс створено спільно з Академією IT STEP

  Академія IT STEP – міжнародна освітня компанія, яка навчає дорослих та дітей IT-професій з 1999 року.

  Можно не бути айтiшником, але фінансово грамотним повинен бути кожен. Ми вирішили навчати інвестиціям та фінансам, щоб підняти якість добробуту людей.

  Курс подойдет, если:
  ??
  Хотите разобраться в крипто-индустрии
  ??
  Ищете возможности зарабатывать на крипте
  ??
  Систематизировать знания, которые приобрели ранее
  ??
  Выбираете направление для инвестирования в крипту
  ??
  Интересно изучать что-то новое и технологичное
  ??
  Деньги есть, но не понятно, как их приумножать

  Amigo — автор курса
  Трейдер, инвестор, психолог. Купил первый биткоин по $600 и влюбился в крипту.

  Прошел стальную закалку на всех фазах рынка и получил опыт с шестью нулями, который готов передавать следующим поколениям.

  Научит брать под контроль страх и алчность. Докажет, что криптовалюты – это безопасно, удобно и очень прибыльно.

  Програма навчання
  1. Базовые понятия в крипто-индустрии
  С чем сталкивается новичок

  Простым языком о Блокчейне, Майнинге, Смарт контрактах, бирже

  В чем ценность биткоина и почему растет в цене

  Чем криптовалюты отличаются друг от друга

  В результаті

  Поймете как построенные криптовалюты и почему Блокчейн очень крутая технология.

  2. Психология криптовалют
  Краткое устройство финансовых рынков

  Как эмоции одерживают верх над умом

  Основные правила техники безопасности на бирже

  Психология толпы. “Просто повторяй за мной и будешь миллионером”

  Типичные ошибки, предполагающие 90% начинающих

  В результаті

  Подготовите свою психику для взаимодействия с криптовалютами, чтобы обезопасить себя от рискованных шагов.

  3. Работа с биржей
  Как сделать первую покупку криптовалюты

  Регистрация на бирже и перевод денег

  Как вывести заработанные деньги

  Как контролировать риски

  Когда лучше входить на рынок, а когда стоит удержаться

  В результаті

  Будете понимать, как пользоваться биржей и основные правила криптовалютных операций.

  4. Торговля криптовалютой
  Разновидности трейдинга. Преимущество и недостатки именно для вас

  Маржинальная торговля и фьючерсы

  Как и где безопасно хранить криптовалюты

  Сколько времени нужно, чтобы заработать 100% прибыли

  Удобные услуги для владельцев криптовалют

  Что такое диверсификация

  В результаті

  Познакомитесь с торговлей криптовалютой и поймете смысл именно для вас развиваться в этом направлении.

  5. Крипто-инвестиции
  Инвестиции в крипто стартапы на ранней стадии

  Площадки для инвестирования. Что такое Tokensale, Launchpad, IDO, IEO, DAO

  Ошибки, ожидающие этого пути. Личный опыт Амиго, потерявший большие суммы

  В результаті

  Будете иметь представление каким образом можно инвестировать в крипто-проекты.

  6. Децентрализованные финансы
  DeFi — революция в сфере финансов и заката банковской сферы

  Стейкинг и фарминг. Как это работает на практике

  Что такое ликвидность и почему все ее любят

  NFT — цифровое искусство и JPEG картинки за $24 млн

  В результаті

  Получите теоретические знания о технологиях, по которым будущее.

  7. Заработок на играх
  Что такое Play2Earn

  Направление гейминга в крипте и какие у него перспективы

  Последние тренды: Move2Earn – двигайся и зарабатывай

  Метамиры, и как на этом заработать

  В результаті

  Будете иметь представление о последних трендах крипто-индустрии.

  Записаться на курс
  ?????????? средняя оценка курса 4.9
  Почему важно заполнять тему криптовалют

  Сергей Родинов, продюсер курсу
  Украинцы должны быть умными

  Криптовалюты — это будущее, которое уже наступило. Нам нужно учить общество, чтобы Украина процветала. Важно взять на себя ответственность разобраться в криптовалютах и зарабатывать больше денег путем инвестирования или трейдинга. Популярное мнение среди наших учеников:

  Досадно, что ранее не изучал крипто-индустрию. Сейчас на банковской карте было бы на несколько нулей больше.

  Пожалуй, самая легкая инвестиция в ваше будущее
  После оплаты вы получите доступ к телеграм бота, в котором будет проходить обучение

  Консультація

  Допомога українській армії

  10% коштів спрямовуємо на потреби ЗСУ

  Сделайте шаг навстречу
  криптовалютам
  Получите очевидные преимущества:
  Онлайн в любое время

  Доступно для новичков

  Интересно и без воды

  Курс прошли 100+ человек
  ?????????? средняя оценка курса 4.9
  Забронируйте консультацию
  Оставьте заявку, чтобы пообщаться с менеджером о курсе более подробно

  Ім’я
  Електронна пошта
  +380
  __ ___ ____
  Забронировать консультацию
  Відповідаємо на питання
  Какая продолжительность курса?
  Программа рассчитана на 7 дней. Курс состоит из видео, статей и дополнительных ссылок на другие ресурсы.

  На обучение достаточно уделять 1-2 часа в день. Никаких ограничений нет времени, поэтому можно учиться в своем удобном темпе.

  Как происходит обучение?
  Видеоуроки и дополнительные материалы доступны в закрытом телеграмме. В течение 7 дней вы получаете теоретические знания и домашние задания для самостоятельной проработки.

  Сколько денег нужно на торговлю или инвестиции в криптоактивы?
  Вы можете начать обучение с нуля. Получить основания криптовалют можно без покупки криптовалюты. Для покупки криптовалюты необходимо от 50$.

  Вы возвращаете деньги, если курс не подойдет?
  Если вы передумаете учиться, мы возвращаем 100% денег в течение 2 дней после старта курса.

  Вы гарантируете, что я заработаю?
  Нет, мы не даем таких гарантий. Мы даем знания и инструменты. То, как вы будете их использовать, это ваша ответственность.

  Залишились питання?
  Напишіть нам у Telegram або зателефонуйте на підтримку

  Написати в Telegram
  +38 (096) 661-77-07

  Yanıtla
 2. Pedromeata
  Pedromeata says:

  http://sibledy.ru/thread-314884-1-1.html – – Таков вариант получить официальный удостоверение по завершении образовательного учреждения. Свидетельство раскрывает двери к новым карьерным перспективам и профессиональному росту.

  Yanıtla
 3. Brokervgol
  Brokervgol says:

  В настоящее время наши дни могут содержать неожиданные расходы и экономические трудности, и в такие моменты каждый ищет надежную поддержку. На сайте займ в беларуси вам помогут без избыточной бюрократии. В своей роли представителя я стремлюсь распространить эту информацию, чтобы помочь тем, кто столкнулся с временными трудностями. Наша система обеспечивает прозрачные условия и быструю обработку заявок, чтобы каждый мог решить свои денежные проблемы быстро и без лишних хлопот.

  Yanıtla
 4. LamaInarD
  LamaInarD says:

  I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

  This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

  Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
  Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

  DOWNLOAD FOR FREE

  Telegram:
  https://t.me/btc_profit_search

  Yanıtla
 5. Publicpa
  Publicpa says:

  Приватные мессенджеры стали популярными в последние годы благодаря растущей концентрации пользователей на безопасности и конфиденциальности своей переписки. Приватный мессенджер – это приложение для обмена сообщениями, которое обеспечивает шифрование данных и защиту конфиденциальности пользователей.
  Самоуничтожающиеся записки
  Одним из основных преимуществ приватных мессенджеров является конечный шифрованный обмен сообщениями. Это означает, что сообщения между отправителем и получателем шифруются на их устройствах и расшифровываются только у получателя. Таким образом, никакие промежуточные узлы, включая самих разработчиков приложения, не имеют доступа к содержимому сообщений.

  Yanıtla
 6. Dengizbofd
  Dengizbofd says:

  В наше время многие из нас сталкиваются с непредвиденными расходами и денежными трудностями, и в такие моменты важно иметь возможность взять кредит. На сайте взять деньги в долг в Минске вам помогут быстро и удобно. В качестве представителя Брокерс Групп, я с удовольствием делиться этой важной информацией, чтобы помочь людям, кто нуждается в финансовой поддержке. Наша платформа гарантирует честные условия и оперативное рассмотрение запросов, чтобы каждый мог решить свои финансовые вопросы быстро и эффективно.

  Yanıtla
 7. Moneybelct
  Moneybelct says:

  В настоящей эпохе финансовые трудности встречаются часто, и каждый из нас может оказаться в ситуации, когда потребуется дополнительная финансовая помощь. На сайте взять деньги в долг помогут преодолеть эти трудности, предоставляя простой и удобный способ займа. Мы понимаем, что время играет ключевую роль, поэтому мы обрабатываем заявки оперативно и эффективно. В качестве представителя Манибел, мы нацелены на то, чтобы помочь каждому клиенту преодолеть свои денежные трудности, предложив ясные и выгодные условия займа. Доверьтесь нашей компании, и мы решим ваши финансовые проблемы.

  Yanıtla
 8. Zaimddfro
  Zaimddfro says:

  В настоящей экономической обстановке, где неожиданные финансовые обязательства могут возникнуть в любое время, поиск надежного и удобного источника финансовой помощи становится все более критическим. Предложение займ в РБ предлагает возможность рассчитывать на быстрое и беззаботное получение необходимых средств без лишних трудностей. Мы ценим ваше время и обеспечиваем оперативную обработку всех запросов. В качестве вашего финансового партнера, наша главная задача состоит в том, чтобы помочь вам преодолеть текущие финансовые препятствия, предоставляя ясные и выгодные условия кредитования. Доверьтесь нам в вашем финансовом путешествии, и мы обеспечим вас надежной поддержкой на каждом этапе.

  Yanıtla
 9. free virtual number
  free virtual number says:

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

  Yanıtla
 10. Brokerqkve
  Brokerqkve says:

  В настоящее время наши дни могут содержать неожиданные расходы и финансовые вызовы, и в такие моменты каждый ищет надежную поддержку. На сайте получить займ вам помогут без избыточной бюрократии. В своей роли агента я стремлюсь распространить эту информацию, чтобы помочь людям в сложной ситуации. Наша платформа обеспечивает прозрачные условия и быструю обработку заявок, чтобы каждый мог решить свои денежные проблемы оперативно и без лишних затрат времени.

  Yanıtla
 11. Dengizdiox
  Dengizdiox says:

  В наше время многие из нас сталкиваются с непредвиденными расходами и экономическими вызовами, и в такие моменты важно иметь доступ к дополнительным средствам. На сайте деньги в долг вам помогут быстро и удобно. В качестве официального представителя Брокерс Групп, я с удовольствием делиться этой важной информацией, чтобы помочь людям, кто столкнулся с финансовыми трудностями. Наша платформа гарантирует честные условия и оперативное рассмотрение запросов, чтобы каждый мог решить свои финансовые вопросы с минимальными временными затратами.

  Yanıtla
 12. Davidboida
  Davidboida says:

  Выбирайте на ресурсе грифы для штанг https://grify-dlya-shtang.ru с любым посадочным диаметром для силовых тренировок. Это необходимое тренировочное оборудование для зоны свободных весов в тренажерных залах.Российский изготовитель предлагает внушительный каталог изогнутых грифов по низким ценам напрямую у компании-производителя. Все комплекты поступают в реализацию с фиксаторами для блинов. Завод из России производит инвентарь из металла высших марок. Производимые изделия не нуждаются в постоянном обслуживании и ориентированы на длительную работу в клубах. Для предохранения от ржавчины все изделия никелируются. Приобретая у российского изготовителя вы получаете лучшие инструменты для комфортных упражнений.

  Yanıtla
 13. Moneybelxt
  Moneybelxt says:

  В настоящей эпохе финансовые сложности не редкость, и каждый человек может оказаться в ситуации, когда необходима дополнительная финансовая поддержка. На сайте moneybel.ru помогут преодолеть эти трудности, принося простой и лёгкий метод получения кредита. Мы понимаем, что времени на решение проблемы не хватает, поэтому мы обрабатываем заявки оперативно и эффективно. В роли представителя Манибел, мы нацелены на то, чтобы помочь каждому клиенту преодолеть свои денежные трудности, предоставив прозрачные и выгодные условия кредитования. Доверьтесь нашей компании, и мы решим ваши финансовые проблемы.

  Yanıtla
 14. Larrydromo
  Larrydromo says:

  Intro
  betvisa india

  Betvisa india | IPL 2024 Heat Wave
  IPL 2024 Big bets, big prizes With Betvisa India
  Exclusive for Sports Fans Betvisa Online Casino 50% Welcome Bonus
  Crash Game Supreme Compete for 1,00,00,000 pot Betvisa.com
  #betvisaindia
  Accurate Predictions IPL T20 Tournament, Winner Takes All!
  More than just a game | Betvisa dreams invites you to fly to malta
  https://www.b3tvisapro.com/
  #betvisaindia #betvisalogin #betvisaonlinecasino
  #betvisa.com #betvisaapp

  Khám phá Thế Giới Cá Cược Trực Tuyến với BetVisa!

  BetVisa Vietnam, một trong những công ty trò chơi hàng đầu tại châu Á, ra đời vào năm 2017 và thao tác dưới bằng của Curacao, đã có hơn 2 triệu người dùng trên toàn thế giới. Với lời hứa đem đến trải nghiệm cá cược đảm bảo và tin cậy nhất, BetVisa sớm trở thành lựa chọn hàng đầu của người chơi trực tuyến.

  BetVisa không chỉ cung cấp các trò chơi phong phú như xổ số, sòng bạc trực tiếp, thể thao trực tiếp và thể thao điện tử, mà còn mang đến cho người chơi những ưu đãi hấp dẫn. Thành viên mới đăng ký sẽ được tặng ngay 5 phần quà miễn phí và có cơ hội giành giải thưởng lớn.

  Đặc biệt, BetVisa hỗ trợ nhiều cách thức thanh toán linh hoạt như Betvisa Vietnam, cùng với các ưu đãi độc quyền như thưởng chào mừng lên đến 200%. Bên cạnh đó, hàng tuần còn có các chương trình khuyến mãi độc đáo như chương trình giải thưởng Sinh Nhật và Chủ Nhật Mua Sắm Điên Cuồng, mang đến cho người chơi cơ hội thắng lớn.

  Do sự cam kết về trải thảo cá cược tốt hơn nhất và dịch vụ khách hàng chuyên trách, BetVisa hoàn toàn tự hào là điểm đến lý tưởng cho những ai phấn khích trò chơi trực tuyến. Hãy đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu hành trình của bạn tại BetVisa – nơi niềm vui và may mắn chính là điều không thể thiếu.

  Yanıtla
 15. Olimpnhwml
  Olimpnhwml says:

  Внимание, любители ставок! БК Олимп представляет с гордостью последнюю версию своего приложения для Android, которое обещает перевернуть ваш мир ставок к лучшему. Мы полностью пересмотрели приложение, чтобы гарантировать несравненный опыт от ставок на спорт. Загрузить файл apk Olimp и откройте доступ к широкому спектру спортивных событий, который стал удобнее благодаря новому дизайну и оптимизированной производительности данных. Присоединяйтесь к сообществу БК Олимп и пользуйтесь возможностью делать ставки в любой точке мира, будь то на диване или в путешествии. Получите новую версию приложения прямо сейчас и откройте для себя мир ставок с БК Олимп, где выигрыши становятся реальностью!

  Yanıtla
 16. RaymondDam
  RaymondDam says:

  У слота Gates of Olympus играть демо бонуска позволяет по тем же техническим характеристикам, какие есть в основной версии. Коэффициенты возврата и частота выплаты призов не меняются в принципе. Купить бонусный раунд у слота нельзя gates of olympus отзывы

  Yanıtla
 17. RussellHat
  RussellHat says:

  Услуга по сносу старых зданий и утилизации отходов в Москве и Московской области. Мы предоставляем услуги по сносу старых сооружений и удалению мусора на территории Москвы и Московской области. Услуга http://demontazh-doma-msk8.ru выполняется квалифицированными специалистами в течение 24 часов после оформления заказа. Перед началом работ наш эксперт бесплатно посещает объект для определения объёма работ и предоставления консультаций. Чтобы получить дополнительную информацию и рассчитать стоимость услуг, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте компании.

  Yanıtla
 18. businessforumEscak
  businessforumEscak says:

  Шелом, товарищи геймеры! Располагаю распределиться впечатлениями о крайней игрушке, в течение тот или иной погрузился. Этто ясно как день шпора! Письменность, фотосюжет, геймплей – http://www.businessforum.kz/ шиздец на верховном уровне.

  Yanıtla
 19. www.businessforum.kz
  www.businessforum.kz says:

  Привет, друзья геймеры! Мыслю разбиться эмоциями о последней игрушке, на каковую погрузился. Это просто бомба! Монотипия, фотосюжет, геймплей – http://www.businessforum.kz/ все сверху длиннейшем уровне.

  Yanıtla
 20. Olimpvuevk
  Olimpvuevk says:

  Вот оно, свежее обновление от БК Олимп для всех энтузиастов ставок с Android устройствами! Изменив наше приложение, мы стремимся предоставить вам непревзойденный опыт, делая ставки не только простыми, но и захватывающими. Скачать приложение Олимп доступно для всех! С улучшенным интерфейсом и быстрой обработкой данных, доступ к огромному спектру событий стал проще простого. Испытайте радость от улучшенного управления счетом и простоты использования, которые делают каждую ставку волнующим моментом. Забудьте о пропущенных возможностях – установите последнее обновление немедленно и присоединитесь к довольных пользователей, празднующих каждой ставке с БК Олимп, где каждый шанс на победу высоко оценивается.

  Yanıtla
 21. edenerotica.com
  edenerotica.com says:

  Wow, marvelous weblog structure! How long have you been running a blog
  for? you make running a blog look easy. The full glance of your site is wonderful, let alone the content material!
  You can see similar here dobry sklep

  Yanıtla
 22. Olimptuwtu
  Olimptuwtu says:

  Не пропустите новинку от БК Олимп для Android! Скачать бесплатно Olimp на андроид доступно сегодня. Мы пересмотрели наше приложение, чтобы ваш опыт ставок стал ещё лучше. С переработанным дизайном и ускоренной обработкой данных, вы получите доступ к многообразию спортивных событий без усилий. Наслаждайтесь простотой управления аккаунтом и лёгкостью использования, делая каждую ставку особым моментом. Загрузите это приложение сегодня и начните выигрывать с БК Олимп, где каждая ставка приносит радость!

  Yanıtla
 23. Olimprrehq
  Olimprrehq says:

  Запуск обновленной версии приложения БК Олимп для Android уже здесь! Переосмыслив функционал, мы сделали процесс ставок еще более увлекательным. Бесплатно скачать Олимп доступное для игроков. С передовым интерфейсом и ускоренной загрузкой данных, доступ к разнообразию спортивных событий станет игрой. Ощутите удобство управления счетом и легкой навигацией, превращая каждую ставку в важное событие. Не теряйте времени, скачайте последнюю версию прямо сейчас и присоединяйтесь к победителям с БК Олимп, где ставки приносят удовольствие и победы!

  Yanıtla
 24. Olimpknach
  Olimpknach says:

  Откройте для себя новейшие обновления в приложении БК Олимп для Android! Скачать БК Олимп для андроид доступно сегодня. Мы совершенствовали наше приложение, чтобы сделать ваше взаимодействие с ставками удобным. С новым дизайном и быстрой загрузке данных, вы теперь имеете прямой доступ к широкому ассортименту спортивных событий. Оцените удобство использования своим аккаунтом и интуитивную навигацию, превращая каждую вашу ставку в значимое событие. Загрузите обновление сейчас и начните зарабатывать на своих победах вместе с БК Олимп, где каждая ставка принесет успех.

  Yanıtla
 25. Olimptwlpr
  Olimptwlpr says:

  Откройте для себя революцию в мире ставок с новейшей версией приложения БК Олимп для Android! Приложение Олимп прямо сейчас. Мы освежили приложение, обеспечивая неимоверную простоту использования и скорость доступа. Теперь разнообразие спортивных событий находится у вас под рукой с улучшенным дизайном и легкой навигацией. Испытайте на себе легкость управления счетом и сделайте каждую ставку значительным событием. Установите это обновление сегодня и выходите на новый уровень ставок с БК Олимп, где каждый выбор может принести победу!

  Yanıtla
 26. RalphMus
  RalphMus says:

  ОСНОВИ БІРЖОВОЇ СПРАВИ
  За 2 тижні опануйте всю базу знань інвестора-початківця, складіть свою інвестиційну стратегію та купіть перші цінні папери

  Курс «без води» — тільки те, що потрібно на практиці
  Про примноження коштів навіть під час війни та кризу у світі
  З особистим супроводом інвестора-практика з досвідом 15 років
  Хочу на курс
  Кому підходить курс?
  Боїтеся відкривати депозити, бо гроші під час війни забрати проблемно
  Хочете інвестувати, але не знаєте, з чого почати
  Розумієте, що потрібно захищати гроші від величезної інфляції
  Мрієте про стабільний пасивний дохід
  Не сподіваєтеся на державну пенсію й хочете накопичити на життя у старості
  Хочете почуватися спокійніше та розуміти, що криза – це не катастрофа для вас
  Особливості навчання
  ТРИВАЛІСТЬ

  2 тижні навчання

  ТИП ЗАНЯТЬ

  Відеоуроки по 15-20 хвилин

  ПРЯМІ ЕФІРИ

  6 практичних воркшопів

  НЕТВОРКІНГ

  Чат студентів у Telegram

  ФОРМАТ НАВЧАННЯ

  Інтенсиви зі зворотним зв’язком

  АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

  Про інвестиції в сучасних реаліях

  БОНУСИ ДО УРОКІВ

  Додаткові матеріали та чек-листи

  СКЛАДНІСТЬ

  Прості пояснення, практика, д/з

  Хочу на курс
  Програма курсу
  Вступний модуль. Цілі інвестування
  Уроки

  Цілі інвестування на фондовому ринку
  Перший крок до інвестицій ? брокерський рахунок
  Бонуси

  перелік із цілями інвестування
  трекер студента курсу
  Питання прямого ефіру

  Порівняння інвестицій в нерухомість, золото, бізнес та цінні папери.
  Цінні папери на фондовому ринку України й США.
  Акції та сектори економіки, які можуть принести дохід в поточних реаліях.
  Ваш результат
  Ви визначили свої цілі в інвестуванні. Зрозуміли, які є перспективи інвестування та як максимально ефективно дійти до кінця навчання. Відкрили брокерський рахунок.
  Модуль 1. Інвестування на фондовому ринку
  Уроки

  Що таке фондовий ринок і фондова біржа?
  Банківський депозит VS Цінні папери. 5 міфів в інвестуванні.
  Де ваші гроші, якщо ви інвестуєте в цінні папери?
  Бонуси

  Список бірж, до яких маєте доступ, та огляд інструментів
  Розрахунок середнього річного доходу інвесторів у різні інструменти
  Питання прямого ефіру

  Порівняння інвестицій в нерухомість, золото, бізнес та цінні папери.
  Цінні папери на фондовому ринку України й США.
  Акції та сектори економіки, які можуть принести дохід в поточних реаліях.
  Ваш результат
  Ви чітко знаєте, як працює фондовий ринок та як на ньому можна заробляти. Ви точно розумієте, на яку дохідність можна розраховувати та маєте основу для побудови своєї стратегії.
  Модуль 2. Основні інвестиційні інструменти
  Уроки

  Облігації, як основа інвестиційного портфеля.
  Акції. Інвестиційний і дивідендний дохід.
  Біржові торгові фонди (ETF).
  Агресивне інвестування. Участь в IPO.
  Бонуси

  Розбір головних сфер для інвестування (як циклічно які зростають)
  Порівняльна таблиця інвестиційних інструментів
  Питання прямого ефіру

  Облігації, акції та ETF, як основа інвестиційного портфеля.
  Основні відмінності, переваги та недоліки інструментів.
  Знайомство із сайтами etf.com та dividend.com
  Ваш результат
  Ви розумієте, які є види інвестиційних активів та який дохід приносять. Знаєте, які облігації, акції та ETF будете додавати у свій інвестиційний портфель та у якому співвідношенні.
  Модуль 3. Основи формування інвестиційного портфеля
  Уроки

  Що таке інвестиційний портфель? Типи портфелів.
  Основні підходи до формування інвестиційного портфеля.
  Фактори, які обов’язково потрібно враховувати.
  Помилки, яких потрібно уникати, формуючи портфель.
  Бонуси

  Типи інвестиційних портфелів
  Принципи роботи довгострокового інвестора
  Питання прямого ефіру

  Розбір реальних інвестиційних портфелів та аналіз помилок.
  Як вам сформувати свій інвестиційний портфель у сьогоднішніх умовах.
  Ваш результат
  Ви розумієте, які є види інвестиційних активів та який дохід приносять. Знаєте, які облігації, акції та ETF будете додавати у свій інвестиційний портфель та у якому співвідношенні.
  Модуль 4. Основи технічного аналізу. Аналіз графіка ціни
  Уроки

  Основні ідеї та постулати технічного аналізу.
  Ідентифікація тренду. Як розпізнати зміну тренду.
  Основні інструменти технічного аналізу: рівні та трендові лінії.
  Торгові сигнали для відкриття позиції
  Питання прямого ефіру

  Використання рівнів і трендових ліній. Розгляд прикладів.
  Аналіз графіків ціни. Пошук торгових сигналів.
  Ваш результат
  Ви вмієте за графіком ціни активу визначати, куди буде рухатися ринок далі та коригувати на основі цього свій інвестиційний план на найближчий час. Розумієте різницю між різними типами графіків і знаєте, як використовувати кожен із них для аналізу інвестиційної привабливості активу в конкретний момент.
  Модуль 5. Купівля цінних паперів
  Уроки

  Типи графіків ціни: лінійний, бари і японські свічки.
  Інструменти аналізу графіка ціни. Сервіс Tradingview.
  Типи наказів: ринковий, лімітний, стоп- і стоп-лімітний наказ.
  Бонуси

  Шаблон щоденника інвестора на щодень
  Питання прямого ефіру

  Розбір графіків

  Ваш результат

  Купуєте цінні папери й починаєте інвестувати.
  Модуль 6. Психологія інвестування. Підсумкове практичне заняття
  Уроки

  Реальні емоції трейдерів та інвесторів. Приклад угоди.
  Основні емоційні помилки інвесторів-новачків.
  Питання прямого ефіру

  Аналіз фондового ринку. Підготовка до торгівлі
  Технічний аналіз. Пошук торгових сигналів. Відповіді на запитання.
  Ваш результат

  Ви знаєте в обличчя основних ворогів інвестора, а, отже, будете краще контролювати свої емоції у реальних угодах. Ви складете у єдиний пазл знання, одержані на попередніх заняттях.
  Місце
  МІСЦЕ

  На навчальній платформі

  Навчальні відео, роздаткові матеріали, бонусні файли, домашні завдання та фідбеки від леткора — все в одному місці.

  ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ:

  14 – 26 квітня

  Після оплати отримаєте деталі по навчанню на email. Доступ до уроків на платформі відкриється у день старту потоку.

  Стати слухачем курсу «Основи біржової справи»
  Ім’я
  +380
  50 123 4567
  Email
  Місто
  Отримати посилання
  Автор і лектор курсу ? професійний інвестиційний експерт

  Демус Руслан

  Інвестиційний експерт, аналітик, трейдер.
  Автор 5 тематичних майстер-класів і торгових стратегій.
  Понад 15 років досвіду роботи у сфері фінансового та інвестиційного бізнесу.
  Ваші результати після курсу «Основи біржової справи»

  Знаєте, як правильно керувати грошима, щоб вони працювали на вас

  Розумієте, як влаштований фондовий ринок і всі його нюанси

  Розібралися, які інвестиційні інструменти підходять саме вам

  Склали інвестиційну стратегію та почали формувати інвестиційний портфель

  Оцінюєте ризики та розумієте, як діяти в умовах кризи

  Купили свої перші цінні папери, які вибрали на основі технічного аналізу

  Тариф «Самостійний»
  ? місць
  Усі уроки курсу
  6 воркшопів наживо з лектором
  Конспекти й бонуси до кожного модуля
  Чат студентів у Телеграм
  Щоденник студента
  Відповіді на всі запитання по матеріалах курсу
  Домашні завдання без перевірки
  Доступ до ТГ-каналу лектора з кейсами
  Місяць доступу до курсу
  4 800 грн
  Придбати курс Оплата частинами
  Вибір для тих, хто має багато мотивації
  РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТАРИФ
  Тариф «Впевнений старт»
  20 місць
  Усі уроки курсу
  6 воркшопів наживо з лектором
  Конспекти й бонуси до кожного модуля
  Чат студентів у Телеграм
  Щоденник студента
  Відповіді на всі запитання по матеріалах курсу
  Індивідуальна перевірка домашніх завдань від лектора
  Доступ до ТГ-каналу лектора з кейсами
  2 місяці доступу до курсу
  Бонус: лекція «Дивідендні акції в портфелі інвестора»
  Бонус: лекція «Управління капіталом»
  Електронний сертифікат випускника
  6 700 грн
  Придбати курс Оплата частинами
  Тим, кому важливий результат та підтримка експерта
  Тариф «VIP підтримка»
  5 місць
  Усі уроки курсу
  6 воркшопів наживо з лектором
  Конспекти й бонуси до кожного модуля
  Чат студентів у Телеграм
  Щоденник студента
  Відповіді на всі запитання по матеріалах курсу
  Індивідуальна перевірка домашніх завдань від лектора
  Доступ до ТГ-каналу лектора з кейсами
  3 місяці доступу до курсу
  Бонус: лекція «Дивідендні акції в портфелі інвестора»
  Бонус: лекція «Управління капіталом»
  Друкований сертифікат випускника
  2 мастермайнди із лектором після закінчення курсу
  1 місяць онлайн-підтримки для впевненого старту
  11 000 грн
  Придбати курс Оплата частинами
  Відгуки
  1/5
  Бажаєте залишити свій відгук про курс «Основи біржової справи»?
  Залишити відгук на сайті

  Yanıtla
 27. Esenistrsaure
  Esenistrsaure says:

  Циклёвка паркета: особенности и этапы услуги
  Циклёвка паркета — это процесс восстановления внешнего вида паркетного пола путём удаления верхнего повреждённого слоя и возвращения ему первоначального вида. Услуга включает в себя несколько этапов:
  Подготовка: перед началом работы необходимо защитить мебель и другие предметы от пыли и грязи, а также удалить плинтусы.
  Шлифовка: с помощью шлифовальной машины удаляется старый лак и верхний повреждённый слой древесины.
  Шпатлёвка: после шлифовки поверхность паркета шпатлюется для заполнения трещин и выравнивания поверхности.
  Грунтовка: перед нанесением лака паркет грунтуется для улучшения адгезии и защиты от плесени и грибка.
  Нанесение лака: лак наносится в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой между ними.
  Полировка: после нанесения последнего слоя лака паркет полируется для придания поверхности блеска и гладкости.
  Циклёвка паркета позволяет обновить внешний вид пола, восстановить его структуру и продлить срок службы.
  Сайт: ykladka-parketa.ru Циклёвка паркета

  Yanıtla
 28. 1lpenistrsaure
  1lpenistrsaure says:

  Лендинг-пейдж — это одностраничный сайт, предназначенный для рекламы и продажи товаров или услуг, а также для сбора контактных данных потенциальных клиентов. Вот несколько причин, почему лендинг-пейдж важен для бизнеса:
  Увеличение узнаваемости компании. Лендинг-пейдж позволяет представить компанию и её продукты или услуги в выгодном свете, что способствует росту узнаваемости бренда.
  Повышение продаж. Заказать лендинг можно здесь – 1landingpage.ru Одностраничные сайты позволяют сосредоточиться на конкретных предложениях и акциях, что повышает вероятность совершения покупки.
  Оптимизация SEO-показателей. Лендинг-пейдж создаются с учётом ключевых слов и фраз, что улучшает позиции сайта в результатах поиска и привлекает больше целевых посетителей.
  Привлечение новой аудитории. Одностраничные сайты могут использоваться для продвижения новых продуктов или услуг, а также для привлечения внимания к определённым кампаниям или акциям.
  Расширение клиентской базы. Лендинг-пейдж собирают контактные данные потенциальных клиентов, что позволяет компании поддерживать связь с ними и предлагать дополнительные услуги или товары.
  Простота генерации лидов. Лендинг-пейдж предоставляют краткую и понятную информацию о продуктах или услугах, что облегчает процесс принятия решения для потенциальных клиентов.
  Сбор персональных данных. Лендинг-пейдж позволяют собирать информацию о потенциальных клиентах, такую как email-адрес, имя и контактные данные, что помогает компании лучше понимать свою аудиторию и предоставлять более персонализированные услуги.
  Улучшение поискового трафика. Лендинг-пейдж создаются с учётом определённых поисковых запросов, что позволяет привлекать больше целевых посетителей на сайт.
  Эффективное продвижение новой продукции. Лендинг-пейдж можно использовать для продвижения новых товаров или услуг, что позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов и стимулировать их к покупке.
  Лёгкий процесс принятия решений. Лендинг-пейдж содержат только самую необходимую информацию, что упрощает процесс принятия решения для потенциальных клиентов.
  В целом, лендинг-пейдж являются мощным инструментом для продвижения бизнеса, увеличения продаж и привлечения новых клиентов.

  заказать лендинг пейдж

  Yanıtla
 29. temp mail
  temp mail says:

  Hi, I truly appreciate what you posted. Could we discuss your topic in more detail on AOL? I think you might be the expert in this sector I need to help me with my issue. It will be a pleasure to talk to you.

  Yanıtla
 30. temp mail
  temp mail says:

  I would argue that someone played a significant role in producing a thoughtful post. Having just visited your website for the first time, I’m astonished at the sheer volume of research you performed to create this specific piece. Excellent effort.

  Yanıtla
 31. temp mail
  temp mail says:

  I must say that I really enjoyed reading your blog articles, even though there was an aesthetically pleasing piece of the stuff I recently came across. However, I’ll be subscribing to your updates, and I do hope to receive them promptly each time.

  Yanıtla
 32. temp mail
  temp mail says:

  It’s my first time on your blog, and I have to admit that I’m amazed at how much research you did to produce such a fantastic post. A important portion was built with the help of someone.

  Yanıtla
 33. temp mail
  temp mail says:

  I concur with every idea you have expressed in your post; they are really well-written and will have a positive impact. But the postings are very short for newcomers; maybe you might extend them a bit in the future? I’m grateful for the post.

  Yanıtla
 34. temp mail
  temp mail says:

  Hi, good post. Your website appears to have an issue with Internet Explorer. This problem will cause a lot of people to miss your good content because IE is still the most common browser.

  Yanıtla
 35. LewisFrunc
  LewisFrunc says:

  В нашем мире, где диплом становится началом отличной карьеры в любой сфере, многие пытаются найти максимально простой путь получения качественного образования. Важность наличия официального документа сложно переоценить. Ведь именно он открывает двери перед всеми, кто стремится вступить в профессиональное сообщество или учиться в каком-либо ВУЗе.
  Мы предлагаем быстро получить этот важный документ. Вы можете купить диплом, что становится отличным решением для человека, который не смог завершить обучение, утратил документ или желает исправить свои оценки. Каждый диплом изготавливается с особой тщательностью, вниманием ко всем деталям. В результате вы сможете получить 100% оригинальный документ.
  Преимущества данного решения заключаются не только в том, что вы оперативно получите свой диплом. Весь процесс организован удобно, с профессиональной поддержкой. Начав от выбора требуемого образца до консультаций по заполнению личной информации и доставки в любое место России — все под абсолютным контролем наших мастеров.
  Всем, кто пытается найти оперативный способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает отличное решение. Заказать диплом – это значит избежать длительного обучения и не теряя времени переходить к достижению своих целей, будь то поступление в университет или старт успешной карьеры.
  http://8arusak-diploms24.com/

  Yanıtla
 36. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  В нашем мире, где диплом становится началом удачной карьеры в любой области, многие стараются найти максимально простой путь получения образования. Необходимость наличия официального документа об образовании переоценить просто невозможно. Ведь именно диплом открывает двери перед людьми, стремящимися начать профессиональную деятельность или учиться в высшем учебном заведении.
  Наша компания предлагает оперативно получить этот важный документ. Вы можете заказать диплом, и это является удачным решением для всех, кто не смог завершить обучение, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. Все дипломы выпускаются с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим нюансам, чтобы в итоге получился полностью оригинальный документ.
  Преимущество этого подхода заключается не только в том, что можно быстро получить диплом. Весь процесс организован удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора требуемого образца диплома до правильного заполнения личной информации и доставки в любое место России — все находится под полным контролем качественных мастеров.
  В итоге, для всех, кто ищет быстрый способ получить необходимый документ, наша компания готова предложить отличное решение. Приобрести диплом – это значит избежать продолжительного обучения и не теряя времени перейти к достижению личных целей, будь то поступление в ВУЗ или старт карьеры.
  http://www.diploman-russiann.com/

  Yanıtla
 37. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  В наше время, когда диплом становится началом удачной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально простой путь получения качественного образования. Факт наличия документа об образовании сложно переоценить. Ведь диплом открывает дверь перед любым человеком, который собирается начать профессиональную деятельность или продолжить обучение в высшем учебном заведении.
  Наша компания предлагает быстро получить этот необходимый документ. Вы имеете возможность купить диплом, и это будет отличным решением для всех, кто не смог завершить образование или потерял документ. Все дипломы выпускаются аккуратно, с особым вниманием ко всем элементам. В итоге вы получите полностью оригинальный документ.
  Преимущество данного подхода состоит не только в том, что можно быстро получить свой диплом. Весь процесс организовывается просто и легко, с нашей поддержкой. Начиная от выбора подходящего образца до грамотного заполнения личных данных и доставки по стране — все под полным контролем качественных специалистов.
  Всем, кто пытается найти быстрый и простой способ получить необходимый документ, наша услуга предлагает выгодное решение. Купить диплом – это значит избежать долгого обучения и сразу перейти к достижению личных целей, будь то поступление в университет или начало трудовой карьеры.
  http://diplomans-russia.com/

  Yanıtla
 38. EarnestLause
  EarnestLause says:

  Aw, this was a very nice post. Spending some time and actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get anything done.
  9saksx-diploms24.com

  Yanıtla
 39. SLhanephide
  SLhanephide says:

  В нашем мире, где диплом – это начало удачной карьеры в любой области, многие пытаются найти максимально простой путь получения качественного образования. Необходимость наличия официального документа сложно переоценить. Ведь диплом открывает дверь перед любым человеком, который хочет вступить в сообщество профессионалов или учиться в любом институте.
  В данном контексте наша компания предлагает быстро получить этот важный документ. Вы имеете возможность приобрести диплом нового или старого образца, что будет удачным решением для всех, кто не смог закончить обучение или утратил документ. диплом изготавливается аккуратно, с особым вниманием ко всем деталям. В результате вы получите документ, 100% соответствующий оригиналу.
  Плюсы подобного решения состоят не только в том, что можно быстро получить свой диплом. Процесс организован удобно, с нашей поддержкой. Начав от выбора необходимого образца до точного заполнения личной информации и доставки по стране — все будет находиться под полным контролем опытных мастеров.
  Всем, кто ищет оперативный способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает выгодное решение. Заказать диплом – это значит избежать длительного обучения и не теряя времени переходить к личным целям, будь то поступление в университет или старт профессиональной карьеры.
  4russkiy365-diploms.com

  Yanıtla
 40. Shanephide
  Shanephide says:

  В нашем мире, где диплом является началом отличной карьеры в любом направлении, многие пытаются найти максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Необходимость наличия документа об образовании переоценить просто невозможно. Ведь именно он открывает дверь перед каждым человеком, который собирается начать профессиональную деятельность или учиться в высшем учебном заведении.
  В данном контексте наша компания предлагает очень быстро получить этот важный документ. Вы сможете заказать диплом, и это становится отличным решением для человека, который не смог закончить обучение, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. Все дипломы производятся с особой тщательностью, вниманием ко всем нюансам. В результате вы сможете получить продукт, максимально соответствующий оригиналу.
  Плюсы подобного подхода заключаются не только в том, что вы быстро получите свой диплом. Весь процесс организовывается комфортно, с нашей поддержкой. Начиная от выбора требуемого образца до точного заполнения личных данных и доставки по стране — все под полным контролем наших специалистов.
  Для всех, кто ищет оперативный способ получения необходимого документа, наша компания предлагает отличное решение. Приобрести диплом – значит избежать длительного процесса обучения и не теряя времени перейти к достижению своих целей, будь то поступление в университет или старт трудовой карьеры.
  http://5gruppa365-diploms.com/

  Yanıtla
 41. OLanephide
  OLanephide says:

  That is really attention-grabbing, You are an overly professional blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to looking for more of your wonderful post. Also, I’ve shared your website in my social networks
  spin away casino ontario

  Yanıtla
 42. Shanephide
  Shanephide says:

  Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
  odibet uganda

  Yanıtla
 43. DichaelHitly
  DichaelHitly says:

  Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?
  baji999 net

  Yanıtla
 44. fun88 ถอนเง น นาน ไหม
  fun88 ถอนเง น นาน ไหม says:

  fun88 ทางเข าเด ทท อป เป็นที่นิยมในการเดิมพันกีฬาที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกเดิมพันในกีฬาที่คุณชื่นชอบได้ นอกจากนี้ยังมีคาสิโนสดที่น่าตื่นเต้นรอคุณอยู่ เช่น บาคาร่า รูเล็ต และสล็อตออนไลน์อีกมากมาย

  Yanıtla
 45. TimsothyDum
  TimsothyDum says:

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!
  digital nomad tax

  Yanıtla
 46. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  Excellent post. Keep posting such kind of info on your blog. Im really impressed by it.
  Hi there, You’ve performed a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.
  https://kristall-tex.kz/

  Yanıtla
 47. IsmaelmaR
  IsmaelmaR says:

  Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
  казино монро зеркало

  Yanıtla
 48. FobertChund
  FobertChund says:

  What you said was very logical. But, think about this, what if you wrote a catchier title? I am not saying your information isn’t good., but suppose you added a title that makes people want more? I mean %BLOG_TITLE% is kinda plain. You ought to peek at Yahoo’s front page and see how they write article titles to grab viewers to click. You might try adding a video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve got to say. Just my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.
  олимп казино букмекерская контора

  Yanıtla
 49. TimsothyDum
  TimsothyDum says:

  Цена Диплома О Высшем Образовании
  После приобретения диплома можно сразу приступать к практической работе, тем самым более углубленно изучать профессию на цене Диплома О Высшем Образовании. Однако, прежде чем принять решение о покупке диплома, необходимо учесть ряд факторов и оценить все возможные плюсы и минусы этого шага. Заказав и купив диплом специалиста в нашей компании, Вы будете приятно удивлены соотношению качества и цены. Факт того документа этого вида – облегчает поиск новой должности. К сожалению, реальные знания человека, в основном, не интересуют работодателей, поскольку решающий фактор это опыт.
  http://https://rudik-diploms-srednee.ru
  Диплом О Высшем Образовании 2014
  Но, к сожалению, мы ещё не успели охватить всю Россию, не стоит экономить на собственной безопасности, купить диплом в россии по оптимальной цене реально. Но даже в этом случае, если вы все таки найдёте ошибку, мы исправим её бесплатно. Документ станет для работодателей образованьем вашей компетенции, а для вас отличной ценою Диплома заполучить хорошую должность, для которой вы идеально подходите. Аптекарь это далеко не единственная область применения ваших знаний.
  Справка О Пройденных Дисциплинах
  Такое бывает, и если это произошло и Вы вдруг обнаружили неточность, допущенную нашими сотрудниками, мы в считанные дни переделаем документ абсолютно бесплатно. Купить диплом специалиста – разумное решение для тех, кто хочет добиться успеха и сделать успешную карьеру. Избежать безрезультатных собеседований, надоедливых расспросов об образовании и опыте работы, быстро найти место работы с высокой заработной платой, не разочароваться в выборе квалификации в вузе, продвинуться по карьерной лестнице, сохранить время и в ускоренном режиме купить диплом фармацевта, получив корочку за короткий срок. Рассмотрим значимость дипломов разных профессий и их влияние на проф будущее человека.

  Yanıtla
 50. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  Купить Аттестат За 9 Классов
  Форму дипломов негосударственного образца вузы разрабатывают сами. У нас можно быстро, а самое главное недорого купить диплом бакалавра образца 2014, 2023 и 2024 года на оригинальном бланке Гознак. Поэтому оплата происходит только после получения готового документа заказчиком, а предоплата не нужна. Но хочется ли вам оттягивать момент получения реальной прибыли от ваших возможностей. На обучение будет потрачена солидная денежная сумма, да и время ценится дорого.
  https://landik-diploms-srednee.ru
  Диплом О Высшем Образовании Бакалавр Образец
  Но, так как сегодня в стране происходят изменения, требующие наличия не только знаний, а и документов, подтверждающих наличие профессии наша компания к вашим услугам. Наши бланки снабжены защитными элементами, и заверяются печатями, подписями. Винницкий медицинский институт аттестован и аккредитован по IV уровню аккредитации. Если вам классовы другие сроки изготовления документа мы купимте Аттестат работы в сжатые сроки.
  Купить Доверенность
  Проблему можно решить очень легко следует обратиться за помощью к нам, заказав аттестат о высшем образовании. Мы готовы предоставить вам дипломы от учебных заведений, которые были переименованы, реорганизованы или расформированы. У нас вы можете купить диплом в Москве с доставкой по России, в короткие сроки мы изготовим диплом любой специальности, в результате, приходится находить другой выход из ситуации. Если купите ВНЖ по упрощенной процедуре – классовая карта.

  Yanıtla
 51. FobertChund
  FobertChund says:

  Hello! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers
  1win

  Yanıtla
 52. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  Купить Диплом О Среднем Образовании В Кемерово
  Теперь ответьте на вопрос, если работник устраивает работодателя, нужно ли искать повод для увольнения. Также стоит учитывать, что не каждый может себе позволить выпасть из жизни на пять лет, постоянно посещая лекции. Мокрая печать это полный оттиск реальный штампов и печатей, которые будут пользоваться при оформлении документа. Желательно Вам на основе Вашего опыта подобрать для нас Вуз в котором выдана справка. Однако, стоит отметить, что значение сертификата образования не ограничивается только подтверждением квалификации.
  russkiy365-diploms-srednee.ru
  Бланк Доверенности На Получение Пенсии
  Такая покупка образования кажется надежной, однако по опыту можно с уверенностью сказать, ректор, который торгует документами рано или поздно окажется в неприятном положении, а документы, которые он продал, попадают в поле зрения правоохранительных органов. Конечно, вы можете найти их на просторах интернета, но не факт, что вам поможет такая покупка. Использование оригинальных бланков гарантирует их идентичность дипломам, выдаваемым в вузах и колледжах.
  Диплом О Втором Высшем Образовании
  Мы предлагаем Вам не тратить своё здоровье и время на восстановление или получение документа, мы предлагаем быстро и недорого купить диплом или справку с указанием Ваших личных данных. Главный вопрос, интересующих наших клиентов – как сильно отличается оригинальная корочка от приобретенной. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Дубликаты соответствуют установленным стандартам МОН РФ с учетом требований.

  Yanıtla
 53. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  Just wish to say your article is as amazing. The clarity on your submit is just spectacular and i can assume you’re knowledgeable on this subject. Fine along with your permission allow me to grab your RSS feed to stay updated with coming near near post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.
  доставка карго из китая

  Yanıtla
 54. Lhanephide
  Lhanephide says:

  Hello I am so excited I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic b.
  https://gruppa365-diploms-srednee.ru/

  Yanıtla
 55. OLanephide
  OLanephide says:

  Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just nice and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.
  http://russkiy365-diploms-srednee.ru/

  Yanıtla
 56. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your site. Im really impressed by your blog.
  Hey there, You’ve performed an excellent job. I’ll definitely digg it and in my opinion suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.
  http://www.gruppa365-diploms-srednee.ru

  Yanıtla
 57. Jseraldarify
  Jseraldarify says:

  В нашем обществе, где диплом – это начало удачной карьеры в любой сфере, многие пытаются найти максимально простой путь получения образования. Наличие официального документа переоценить невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед каждым человеком, желающим вступить в сообщество профессиональных специалистов или продолжить обучение в высшем учебном заведении.
  В данном контексте наша компания предлагает очень быстро получить любой необходимый документ. Вы имеете возможность купить диплом, что становится выгодным решением для всех, кто не смог закончить обучение, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. дипломы производятся с особой аккуратностью, вниманием ко всем элементам. В итоге вы сможете получить полностью оригинальный документ.
  Плюсы этого подхода состоят не только в том, что можно оперативно получить диплом. Процесс организован комфортно, с нашей поддержкой. Начиная от выбора необходимого образца диплома до грамотного заполнения личной информации и доставки в любое место России — все находится под полным контролем качественных мастеров.
  Всем, кто хочет найти максимально быстрый способ получить необходимый документ, наша компания готова предложить отличное решение. Приобрести диплом – значит избежать продолжительного обучения и не теряя времени перейти к достижению собственных целей: к поступлению в ВУЗ или к началу трудовой карьеры.
  http://www.kupit-diplom.msk.ru

  Yanıtla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir